1. Úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění

 1. 1 Předmět úpravy. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající v souvislosti s prodejem zboží na základě dílčích kupních smluv, uzavíraných mezi společností RationalFans s.r.o., se sídlem Střelice, Brněnská 846/23, PSČ 664 47, IČ: 073 53 171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 107725, jakožto prodávajícím na straně jedné (dále také jako „Prodávající“), a podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále také jako „Kupující“; Prodávající a Kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“).

 1. 2 VOP. Nedílnou součástí každé jednotlivé (dílčí) kupní smlouvy, kterou v rámci obchodních vztahů uzavírají Prodávající a Kupující (dále také jako „Smlouva“), budou tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího (dále také jako „VOP“).

 1. 3 Zboží. Předmětem plnění dle Smlouvy je zboží z aktuální nabídky Prodávajícího, a to zejména použité, popřípadě revidované či repasované potravinářské stroje (dále také jako „Zboží“).

 1. 4 Platnost a účinnost. Tyto VOP platí a jsou účinné v plném rozsahu, pokud si Prodávající a Kupující nedohodnou v písemné Smlouvě některé podmínky výslovně jinak. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanoveními VOP.

 1. Uzavření Smlouvy

 1. 1 Nezávazná nabídka. Veškerá prezentace Zboží Prodávajícího, zejména prostřednictvím internetu, je pouze informativního charakteru a není nabídkou na uzavření kupní Smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „OZ“), se nepoužije.

 1. 2 Inzerce Zboží. Webová inzerce na internetových stránkách Prodávajícího či webovém rozhraní inzertních serverů obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení stručného popisu a ceny Zboží. Cena Zboží neobsahuje náklady spojené s dodáním Zboží a přepravou, které je povinen hradit Kupující.

 1. 3 Uzavření Smlouvy. Jednotlivé Smlouvy jsou uzavírány na základě písemné objednávky Kupujícího, zaslané zejména formou SMS, telefonicky nebo elektronickou formou (e-mailem). Na základě objednávky Kupujícího obsahující údaje dle čl. 2.5. těchto VOP Prodávající zašle Kupujícímu písemnou nabídku na uzavření Smlouvy (dále také jako „Nabídka“) a sdělí Kupujícímu celkovou kupní cenu, tj. kupní cenu Zboží včetně všech případných souvisejících nákladů (dále také jako „Celková kupní cena“). Písemným potvrzením nabídky Prodávajícího ze strany Kupujícího dochází k uzavření Smlouvy. Nabídka Prodávajícího musí být Kupujícím akceptována nejpozději do 5 dnů od jejího doručení Kupujícímu, přičemž marným uplynutím této lhůty nabídka pozbývá účinnosti. Odpověď Kupujícího s jakoukoliv, i nepatrnou odchylkou, se považuje za novou nabídku na uzavření Smlouvy.

 1. 4 Obsah Smlouvy. Obsahem Smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Zboží Kupujícímu a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a závazek Kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Celkovou kupní cenu Zboží.

 1. 5 Náležitosti objednávky. Kupující je povinen v písemné objednávce (dále také jako „Objednávka“) uvést vždy minimálně následující údaje:
 1. úplnou identifikaci Kupujícího a jeho doručovací adresu;
 2. identifikaci Zboží, a to zejména prostřednictvím názvu Zboží, jeho typu či jeho označení;
 3. způsob převzetí Zboží (tj. osobní odběr na určeném místě nebo zaslání Zboží Prodávajícím);

 1. 6 Náležitosti Nabídky. V nabídce zaslané Kupujícímu na základě jeho objednávky dle čl. 2.3. těchto VOP Prodávající uvede zejména tyto údaje:
 1. identifikační údaje Kupujícího;
 2. identifikační údaje Prodávajícího;
 3. Celkovou kupní cenu Zboží a její splatnost;
 4. specifikaci Zboží včetně uvedení případných zjevných vad;
 5. způsob, místo a datum převzetí Zboží (při osobním odběru Zboží);
 6. způsob a předpokládané datum předání Zboží prvnímu dopravci (při zaslání Zboží Kupujícímu);
 7. informaci o tom, že nedílnou součástí nabídky jsou tyto VOP;

Je-li Nabídka označena identifikačním číslem, jsou Smluvní strany povinny jej uvádět na veškerých dokumentech, týkajících se právního vztahu vzniklého ze Smlouvy, zejména na daňových dokladech.

 1. Ceny, splatnost

 1. 1 Kupní cena. Kupující je povinen uhradit Celkovou kupní cenu Zboží ve lhůtě splatnosti uvedené v Nabídce. V případě osobního odběru Zboží hradí Kupující Celkovou kupní cenu Zboží na místě odběru, a to v hotovosti. K Celkové kupní ceně bude připočtena příslušná DPH.

 1. 2 Záloha. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn dle svého uvážení požadovat po Kupujícím v rámci Nabídky uhrazení zálohy na úhradu Celkové kupní ceny (dále také jako „Záloha“), a to až do 100 % Celkové kupní ceny. Záloha je splatná na základě Prodávajícím vystavené zálohové faktury do 7 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. Odsouhlasením Nabídky Kupujícím a/nebo úhradou Zálohy dojde k uzavření Smlouvy. V případě, že Kupující Zálohu řádně a včas neuhradí, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující po uzavření Smlouvy a uhrazení Zálohy z jakéhokoliv důvodu Smlouvu zruší, odmítne Zboží převzít, či neuhradí zbývající část Celkové kupní ceny v souladu s čl. 3.3. těchto VOP, je Prodávající oprávněn Smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby a/nebo po Kupujícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající uhrazené Záloze, přičemž Prodávající je oprávněn Zálohu jednostranně započíst vůči své pohledávce za Kupujícím na úhradu smluvní pokuty. Kupující bere na vědomí, že úhradou smluvní pokuty Kupujícím či započtením Zálohy na smluvní pokutu Prodávajícím není dotčen případný nárok Prodávajícího na náhradu škody či nemajetkové újmy. Prodávající je dále oprávněn Zálohu jednostranně započíst vůči svým dalším pohledávkám za Kupujícím a/nebo ji použít jako náhradu případně vzniklé škody či nemajetkové újmy. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Prodávající není schopen objednané Zboží Kupujícímu dodat do doby delší než 30 dnů od Objednávky Zboží. V takovém případě je Prodávající povinen uhrazenou Zálohu vrátit Kupujícímu.

 1. 3 Vyúčtování kupní ceny. Prodávající vyúčtuje Celkovou kupní cenu za Zboží, případně poníženou o uhrazenou Zálohu, Kupujícímu na základě daňového dokladu (faktury) zaslané Kupujícímu. Celková kupní cena je splatná na bankovní účet Prodávajícího, uvedený na faktuře. Není-li splatnost určena jinak v Nabídce, je tato 14 dní od doručení faktury Kupujícímu. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka představující Celkovou kupní cenu Zboží připsána na bankovní účet Prodávajícího.

 1. Měna. Všechny platby se uskuteční v českých korunách, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak. DPH bude vždy uvedeno a vyčísleno v českých korunách.

 1. 4 Důsledky prodlení Kupujícího. V případě, že Kupující neuhradí Celkovou kupní cenu řádně a včas, není Prodávající povinen dodat Zboží Kupujícímu. V případě, že se Kupující dostane do prodlení s úhradou Celkové kupní ceny, vzniká Prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodávající je dále oprávněn v případě prodlení Kupujícího s úhradou Celkové kupní ceny anebo její části po dobu delší než 10 dnů odstoupit od Smlouvy nebo její části. Tímto ustanovením není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu újmy mu způsobené.

 1. Dodání Zboží, přeprava

 1. 1 Způsoby dodání Zboží. Prodávající zašle Zboží Kupujícímu na adresu uvedenou v Nabídce případně mu umožní osobní odběr Zboží na místě určeném v Nabídce.

 1. 2 Zaslání Zboží. Prodávající odešle Zboží Kupujícímu na doručovací adresu uvedenou v Nabídce nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla Celková kupní cena připsána na bankovní účet Prodávajícího, uvedený na faktuře.

 1. 3 Osobní odběr Zboží. Prodávající umožní Kupujícímu osobní odběr Zboží na místě určeném v Nabídce, a to do 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že Celková kupní cena za Zboží nebude Kupujícím uhrazena v plné výši při jeho převzetí v rámci osobního odběru, je Prodávající oprávněn odepřít Kupujícímu takovéto převzetí Zboží.

 1. 4 Předčasné dodání. Prodávající je vždy oprávněn dodat Zboží Kupujícímu dle Smlouvy předčasně anebo částečně a Kupující je povinen předčasnou anebo částečnou dodávku Zboží převzít.

 1. 5 Přeprava. V případě, že Zboží bude doručováno Kupujícímu v rámci přepravy, je Prodávající povinen Zboží zaslat na doručovací adresu Kupujícího, uvedenou v Nabídce. Zboží se považuje za odevzdané Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě do místa určení.

 1. 6 Pojištění Zboží. Prodávající není povinen pojistit Zboží proti jeho zničení, poškození, zcizení či ztrátě.

 1. Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody

 1. 1 Nabytí vlastnického práva. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Celkové kupní ceny Zboží. V případě uhrazení Zálohy dle čl. 3.2. těchto VOP přechází vlastnické právo ke Zboží z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Zboží. Nabude-li Kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má Prodávající až do odevzdání věci povinnosti schovatele.

 1. 2 Nebezpečí škody. V případě osobního odběru Zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží jeho převzetím. V případě, že Zboží bude přepravováno, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

 1. Vady Zboží

 1. 1 Povaha Zboží. Kupující bere na vědomí, že Zboží nabízené Prodávajícím je použité.

 1. 2 Vady Zboží. V případě zjevných vad Zboží upozorní Prodávající Kupujícího na tyto vady v zaslané Nabídce. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení, a za případné vady Zboží, na které byl Kupující v době uzavření Smlouvy, zejména pak v Nabídce, upozorněn. Ustanovení
  § 2106 a § 2107 OZ se nepoužije.

 1. 3 Doba pro uplatnění práv z vadného plnění. Smluvní strany se dohodly na zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby, tedy na dobu 12 měsíců.

 1. 4 Zjevné vady. Kupující je povinen prohlédnout si Zboží při jeho převzetí, zejména zkontrolovat, zda dodané Zboží netrpí zjevnými vadami a zda bylo dodáno v deklarované jakosti. V případě zjevných vad Zboží, jiných než těch, na které jej upozornil Prodávající v Nabídce, je Kupující povinen tyto oznámit písemně Prodávajícímu dle čl. 6.5. těchto VOP. Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá práva z vadného plnění ve vztahu k Prodávajícímu.

 1. 5 Vytknutí vady. Vady Zboží musí Kupující Prodávajícímu vytknout písemně a bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů po jejich zjištění, nebo poté, co mohly být při vynaložení dostatečné péče Kupujícím zjištěny.

 1. 6 Odstranění vady. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, bude vada odstraněna způsobem, který Prodávající označí vzhledem k povaze vady za vhodný nebo účelný, přičemž v případě slevy z Celkové kupní ceny určí Prodávající rovněž výši slevy.

 1. 7 Ztráta práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 1. 7 Omezení odpovědnosti. Nároky z vad nevzniknou v případě nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti Zboží, nevhodného skladování Zboží, nepatrného omezení použitelnosti Zboží, jeho přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, vlivem špatného nebo nedbalého zacházení se Zbožím, neodborné montáže či instalace, či použití Zboží v rozporu s návodem k obsluze, provozní a technickou příručkou, platnými technickými normami, pokynem Prodávajícího a/nebo technickými listy, nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou zmíněny ve Smlouvě. Nároky z vad Zboží nevzniknou ani při neodborných zásazích na Zboží nebo při uvedení Zboží do provozu k tomu neurčenou osobou. Nároky Kupujícího z vad Zboží jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly užíváním Zboží v rozporu s jeho povahou či účelem použití. Řádné a odborné zapojení je Kupující povinen prokázat. V případě, že vada byla způsobena shora uvedeným jednáním Kupujícího, má Prodávající právo vyúčtovat Kupujícímu formou daňového dokladu veškeré náklady na servis a přepravu tohoto Zboží.

 1. Změna okolností

 1. 1 Změna okolností. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. Tím nejsou dotčena práva Prodávajícího vyplývající ze změny okolností v souladu s ustanovením § 1765 a § 1766 OZ.

 1. Vyšší moc

 1. 1 Vyšší moc. Dojde-li k prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží Kupujícímu v důsledku okolností nezaviněných Prodávajícím, tj. všech okolností mimo sféru vlivu Prodávajícího anebo prodlením Kupujícího s dodáním Zboží či jeho části, prodlením smluvního dopravce Prodávajícího s dodáním Zboží či jeho části či porušením povinností třetích osob, není Prodávající v prodlení a doba ke splnění závazku Prodávajícího dle této Smlouvy se prodlužuje o dobu trvání příslušných okolností. Prodávající rovněž v takovém případě neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku těchto okolností.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. 1 Mlčenlivost. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací, které si vzájemně poskytnou při plnění ze Smlouvy, zejména ohledně informací představujících obchodní tajemství. Tato povinnost Smluvních stran trvá i po ukončení Smlouvy. V případě porušení mlčenlivosti, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši zůstává tímto ustanovením nedotčen.

 1. 2 Salvátorská klauzule. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP nebo jednotlivých Smluv neplatná a / nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a / nebo neúčinnost celých VOP nebo jednotlivých Smluv. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a / nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné ustanovení.

 1. 3 Rozhodné právo. Veškeré právní vztahy vyplývající z těchto VOP nebo ze Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami se řídí právem České republiky, zejména pak OZ.

 1. 4 Rozhodčí doložka. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a těchto VOP, jakož i v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se dohodly, že místem sudiště je Brno.

 1. 5 Platnost a účinnost. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2019. Prodávající je oprávněn k jednostranné změně těchto VOP.